REGENERACIÓ D’EDIFICIS D’HABITATGE AMB SISTEMES INNOVADORS I SOSTENIBLES

#innovacìo

/// Convocatòria per la generació de sistemes constructius innovadors i sostenibles per l’ampliació i regeneració d’edificis d’habitatge
/// Promogut per l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona (IMU) a través de la Fundació BIT Habitat
/// Assessors i redactors de la part tècnica del plec de la convocatòria pública
/// 2022-2023

/// Fase proposta Juliol 2022 – Octubre 2022
/// Fase prototipus Novembre 2022 – Març 2023
/// Fase monitoratge Març 2023- Març 2024

/// cadascuna de les tres empreses guanyadores hauran de desenvolupar un sistema composat de diversos KITs compatibles entre ells, i a cada edifici es podrà instal·lar un nombre divers d’aquests KITs

/// KIT d’ampliació de volum +++ KIT d’envolupant bioclimàtica +++ KIT aljub +++ KIT fotovoltaic +++ KIT smart building

/// els diversos KITs hauran d’activa els vectors de sostenibilitat global plantejats al plec de condicions:

/// salut i confort /// accessibilitat universal +++ millora constructiva i estructural de l’edifici existent +++ materials saludables amb baixes emissions de COV’s +++ acabats fotocatalítics +++ millora acústica +++ …

/// energia /// reducció de consums d’energia i augment del confort tèrmic amb estratègies passives +++ …

/// resiliència /// reducció de l’efecte illa de calor +++ recollida i reutilització de l’aigua de pluja +++ …

/// biodiversitat /// indicadors que permetin un increment de la biodiversitat urbana vegetal i animal +++ …

/// circularitat /// components constructius circulars +++ facilitat de reutilització dels KITs +++ producció de proximitat +++ reducció de l’energia embeguda +++ …

/// innovació /// impuls de la innovació i la capacitat exportadora de la indústria local

/// integració /// capacitat d’adaptació a contextos urbans diversos +++ …

/// activació /// generació d’espais comunitaris +++ activació del sentiment de pertinença als habitatges +++ …