renders_PICTURY /// esquema PICHarchitects​

INSTITUT DE RECERCA BIST

#concurs #sanitari i recerca

/// Campus de la Ciutadella, Barcelona
/// Concurs 2021
/// Barcelona Institute of Science and Technology
/// Co-autors del concurs (UTE PICH_2BMFG_JG)
/// Etapa PICHarchitects

/// Projecte d’edifici nZEB per a la recerca format per sistemes constructius d’innovació aplicada que generen espais flexibles, oberts i que incentiven el networking entre els investigadors

/// Energia /// edifici amb balanç energètic zero de base (excepte l’equipament de recerca) +++ edifici atravessat per espais semiexteriors bioclimàtics +++ façana i coberta fotovoltaiques +++ materials de baixa energia embeguda (estructura de fusta)

/// Salut i confort /// gelosia de grans dimensions per potenciar la llum difosa i permetre les vistes exteriors +++ materials fotocatalítics per la millora de l’aire +++ materials amb baixes emissions de COV’s +++ coberta jardí +++ inèrcia tèrmica amb materials baixemissius

/// Activació /// espais centrals semiexteriors per al networking entre els investigadors +++ porxo públic accessible en planta baixa +++ circuit independent a coberta per l’accés dels ciutadans a la coberta mirador

/// Circularitat /// sistemes de construcció en sec, reciclabes i reciclats +++ materials multfunció, reducció de materials +++ àrees de treball flexibles, àmplies, lliures d’estructura i muntants d’instal·lacions +++ baix valor residual al final del cicle de vida (2.6M€)

/// Resiliència /// aljub per recollir i utilitzar el 100% de l’aigua de pluja +++ reducció de l’efecte illa de calor amb materials d’alta reflectància solar

/// Biodiversitat /// coberta enjardinada i espais semiexteriors amb vegetació a tot l’edifici

/// innovació /// sistemes de gestió smart coordinats amb l’arquitectura per impulsar la sostenibilitat ambiental, reduir manteniment i generar comunitat